Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowania podczas surfowania mogą być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i Państwa możliwości sprzeciwu można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Caballo Verde
Melissa Hinze
Ścieżka kwiatowa 1
01689 Weinböhla

Telefon: +49 152 / 54 11 67 81
E-mail: info@koenigspferde.com

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do bezpośredniej reklamy (art. 21 UDT)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e) lub f) FADP, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w tym profilowaniu na podstawie tych postanowień. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, znajdują się w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie nie będzie służyć do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DPA).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów przez organy ochrony danych zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania przeglądu mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • Jeżeli złożył Pan/Pani sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Pana/Pani interesami a naszymi. Tak długo, jak nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami stron, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - tylko za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie u nas.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne w procesie komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.

Dane wpisane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentarza na tej stronie internetowej

W przypadku funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są informacje o czasie jego utworzenia, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie zamieszczasz go anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi lub propaganda.

Czas przechowywania uwag

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze te muszą zostać usunięte ze względów prawnych (np. komentarze obraźliwe).

Podstawa prawna

Przechowywanie uwag odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

4. wtyki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma żadnego połączenia z serwerami Google.

Google Maps (za zgodą)

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić prywatność naszej witryny, Google Maps jest wyłączony przy pierwszym wejściu na naszą stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane tylko wtedy, gdy użytkownik sam aktywuje Mapy Google (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zapobiega to przekazywaniu Twoich danych do Google przy pierwszym wejściu na stronę.

Po aktywacji, Google Maps zapisze Twój adres IP. Następnie jest ona zazwyczaj przenoszona na serwer Google w USA i tam przechowywana. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych po aktywacji Google Maps.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.